KONTAKT PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Współpraca zagraniczna

W dobie narastającej globalizacji, a co z a tym idzie kształcenia bez granic Uczelnia w ramach
programu Erasmus+ współpracuje z kilkoma uczelniami zagranicznymi. Obecnie studenci WSZKiPZ
mogą studiować na Universite Montpellier II, University Of The Arts w Londynie, Laurea University of
Apllied Sciences w Finlandii, Slovak Technical University Of Technology w Bratysławie oraz Universita’
Degli Studi Di L’Aquila we Włoszech. Daje to możliwość skorzystania z nauki języków obcych, a także
innego spojrzenia na daną dziedzinę. WSZKiPZ pragnie pogłębiać współpracę z uczelniami
zagranicznymi i nawiązywać nowe kontakty.

 

O PROGRAMIE ERASMUS+

Od roku akademickiego 2003/2004 Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
uczestniczy w programie Socrates–Erasmus (aktualnie Erasmus+), którego głównym celem jest
stworzenie dla uczelni wyższych w Europie, Otwartej Przestrzeni umożliwiającej swobodną wymianę
nauczycieli akademickich i studentów. Dzięki udziałowi w programie studenci oraz nauczyciele mają
możliwość wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych oraz doskonalenia znajomości języków
obcych. Wszystkie działania objęte programem mają służyć budowaniu współpracy naukowej w
ramach Unii Europejskiej.Wymiana studentów oraz kadry dydaktycznej odbywa się na podstawie
dwustronnych umów podpisanych pomiędzy uczelnią macierzystą a wybranymi uczelniami
partnerskimi z krajów Wspólnoty Europejskiej.

Podstawą przyznawania stypendiów Erasmusa jest pełna uznawalność studiów odbytych na uczelni
partnerskiej, co oznacza, że okres studiów za granicą zastępuje okres studiów w uczelni macierzystej
(również egzaminy i zaliczenia), bez względu na to czy treść uzgodnionego programu studiów w
uczelni partnerskiej różni się od programu w uczelni macierzystej. Studenci którzy wyjeżdżają do
uczelni partnerskiej realizują program studiów w oparciu o Learning Agreement tzn. zatwierdzony
przez uczelnie macierzystą plan zajęć w uczelni partnerskiej, który stanowi podstawę zaliczenia
okresu studiów za granicą.

Warunkiem zaliczenia okresu studiów za granicą jest dostarczenie w ustalonym terminie oryginału
wykazu zaliczeń (Transcript of Records). Studenci którzy chcą wziąć udział w programie muszą mieć
ukończony pierwszy rok studiów, nienaganny tok studiów oraz wykazać się znajomością języka kraju,
w którym zamierzają studiować. W okresie studiów za granicą student otrzymuje stypendium w euro,
które pokrywa zwiększone koszty związane z podróżą i utrzymaniem. Oprócz tego student zwolniony
jest z opłat czesnego w uczelni partnerskiej. Okres studiowania za granicą może trwać od trzech
miesięcy do jednego roku akademickiego.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

Aby skorzystać ze stypendium należy:

  • być studentem uczelni posiadającej Kartę Erasmusa zarejestrowanym na studiach prowadzących do
    uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata/inżyniera, magistra, doktora) na wydziale objętym
    Programem;
  • być obywatelem kraju uprawnionego do udziału w Erasmusie (albo mieć oficjalny status uchodźcy lub
    kartę stałego pobytu w Polsce);
  • mieć ukończony pierwszy rok studiów.

 

Kandydat do wyjazdu powinien mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy w stopniu
umożliwiającym mu udział w zajęciach w uczelni zagranicznej.

Strona Programu: http://erasmusplus.org.pl/

Koordynator Programu w WSZKiPZ: prof. ndzw. dr inż. Sergiusz Dzierzgowski
Prorektor ds. studenckich WSZKiPZ
Zasady programu Erasmus 2010
Karta Erasmusa 2014 – 2020 (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020)